பால் விலை உயர்வு


ஒரு சின்ன கணக்கு
பால் விலை உயர்வு - ரூபாய் .12/-(6*2 litre)

பஸ் கட்டண உயர்வு - ரூபாய் .4/-
(சராசரி நாள் ஒன்றுக்கு கூடுதல்
செலவு உத்தேசமாக ))

மின் கட்டண உயர்வு- ரூபாய்.4/-
(உயர்த்தப்பட உள்ளது
நாள் ஒன்றுக்கு கூடுதல்
செலவு உத்தேசமாக )
மொத்தம் நாள் ஒன்றுக்கு - ரூபாய்.20/-
மாதம் ஒன்றுக்கு - ரூபாய்.600/-(30*20)
ஆண்டுக்கு - ரூபாய்.7200/-
அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு - ரூபாய்.36000/-

இலவச மிக்சி,grinder,பேன் மதிப்பு - ரூபாய்.6000/-

நிகர தெண்டம். - ரூபாய்.30000/-

பின் குறிப்பு:
1.ஆட்டுக்கு மாலை போட்டு மரியாதை செய்வது பிரியாணியை மனதில் வைத்து தான்.
2.இந்த அரசு உங்களுக்கு தோளில் துண்டு போடுவது,உங்கள் வேட்டியை உருவத்தான்.(நாகரிகம் கருதி வேட்டி என்று எழுதி இருக்கிறேன் )
3.அண்ணா ' நாமம்' வாழ்க, புரட்சி தலைவர் 'நாமம்' வாழ்க//Dream Angel: Kids looks good in Silhouette too

Calendar 2011


Friends, am planning to Print & Distribute Calendar 2012 with my clicks......  


Let me know if you need it... First copy would be Free of cost... 
If you require more than one, you need to pay for the extra copies alone. 
Will happily get it done for you guys.


Email me : inbarajan@gmail.com your orders and address !!

Chennai TAMIL


“Trust yourself. You know more than you think you do.” -Benjamin Spock


Recently I’ve been grappling with some major decisions about what to do professionally going forward. There are a number of roads that I can take, as there generally are for all of us. I’ve been looking for every possible reason to find an answer outside myself.
I’ve considered what people want from me. I’ve considered what’s the path of least resistance. I’ve considered what would be the most immediately lucrative. But what I didn’t ask myself until recently is what I really want.
This is the question we need to answer at any given time, and then we need to trust that what we’re feeling pulled to do is what’s actually right for us. We need to believe that we know the best course, even if we don’t yet know the way, and then give ourselves permission to take it.

If you also need to make a major decision, take a little time today to peel away the layers of what you think you should do. Let go of everything that’s suffocating what you know inside to be true. And then allow yourself to access it, without fears or judgments.
Simply sit with what you know. Then take that into the world and follow it. Miraculous things can happen when we decide to trust ourselves.


Perception
THE SITUATION

In Washington , DC , at a Metro Station, on a cold January morning in 2007, this man with a violin played six Bach pieces for about 60 minutes.
During that time, approximately 2,000 people went through the station, most of them on their way to work.
After about 3 minutes, a middle-aged man noticed that there was a musician playing.
He slowed his pace and stopped for a few seconds, and then he hurried on to meet his schedule.

About 4 minutes later:
The violinist received his first dollar. A woman threw money in the hat and, without stopping, continued to walk.

At 6 minutes:
A young man leaned against the wall to listen to him, then looked at his watch and started to walk again.

At 10 minutes:
A 3-year old boy stopped, but his mother tugged him along hurriedly.
The kid stopped to look at the violinist again, but the mother pushed hard and the child continued to walk, turning his head the whole time.
This action was repeated by several other children, but every parent - without exception - forced their children to move on quickly.

At 45 minutes:
The musician played continuously. Only 6 people stopped and listened for a short while.
About 20 gave money but continued to walk at their normal pace. The man collected a total of $32.

After 1 hour:
He finished playing and silence took over. No one noticed and no one applauded. There was no recognition at all.

No one knew this, but the violinist was Joshua Bell, one of the greatest musicians in the world.
He played one of the most intricate pieces ever written, with a violin worth $3.5 million dollars.
Two days before, Joshua Bell sold-out a theater in Boston where the seats averaged $100 each to sit and listen to him play the same music.

This is a true story. Joshua Bell, playing incognito in the D.C. Metro Station, was organized by the Washington Post as part of a social experiment about perception, taste and people's priorities.

This experiment raised several questions:

*In a common-place environment, at an inappropriate hour, do we perceive beauty?

*If so, do we stop to appreciate it?

*Do we recognize talent in an unexpected context?


One possible conclusion reached from this experiment could be this:

If we do not have a moment to stop and listen to one of the best musicians in the world,
playing some of the finest music ever written, with one of the most beautiful instruments ever made . . ..

How many other things are we missing as we rush through life?

Enjoy life NOW .. it has an expiry date!
Content is KING !


“People don’t read, especially when it comes to web and mobile” – I said that!


Content is the Key

Content is important:
  • Content adds value
  • Content is part of the user experience
With ‘Mobile First’ design philosophy coming into power, content is increasingly gaining importance, but ironically much of the mobile first design philosophy fails due to one big reason: CONTENT. Content failure is not a new phenomenon and can be seen even in web specific designs. If, we address the root cause of the problem, it can be attributed to difference in user behavior towards content for website and mobile.
Keeping this in mind, here are some guidelines to create effective digital content. These guidelines are applicable for both mobile and web content strategy:


1. If the first 160 characters of content do not sound meaningful, rest of content cannot be useful!
With the ever reducing attention span of readers, you need to ensure that the audience is impressed with the first 160 characters of content you write. If an idea cannot be told succinctly there will be no one listening to it, and if there is no one listening, the idea is useless. Hence, it makes more sense to put in all the skills and make those first 160 characters impressive!

2. If everything is useful, then everything is useless. True or False?
True. If you think that all the content is useful for a website’s target audience, then you are surely mistaken. We usually tend to fill in so much content that everything seems to be useless and the user tends to drift away.

3. Use scan-able keywords
Every user opens a site with something in mind. If that something is not scan-able or searchable, it is highly unlikely that the user will stay for more.

4. Start with conclusions and recommendations
‘Inverted pyramid’ style of writing is the key for good content on web and mobile. People want to know quickly about everything; no one has time to read a novel

5. Attention grabbing headings, meaningful subheadings
Headings are used to grab attention and sub-headings are used to further utilize that attention span. Keeping the sub-heading simple without jargons and to the point, helps to gain the reader’s trust as well. Jargon, complex terms, clever lines are meant for the main heading. Keep them out of the rest of the content!

6. A picture is worth 1000 words, but we don’t want 1000 words. Do we?
The intention is to keep it simple, neat and easy to download. A picture may seem to be the best option for visual appeal and representation of an idea, but it increases the size of the content. With download speeds varying unpredictably, pictures sometimes are a blot to user experience.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...